تبلیغات
در انتظار عشق - زن نباید

در انتظار عشق

زن نبایـــد بــــه فكـــر مــش باشد
مش همین پنج ماه و شش باشد

هی نگردد پی تــــــل و گـــل ‌سر
بهــر مویــــش به فكر كــش باشد


خــــواستگــاران خــــوب رد نكنـــد
كم پی فال و شیش و بـش باشد

مــرد خـــوبــی به تـــــور خود بزند
حرفه‌ای ، تیـــز ، با بـــــرش باشد

همســـر مـــرد سالمـــــی بشود
نه عجـــــوزی كه مرتعـــش باشد

مردی آنسان كه دركشاكش دهر
سنگ باشد نه اینكه كــش باشد


ورنــــه در كـــار وی گــــره افتـــد
مشكلـش حركت و جهش باشـد

با جوانـــــان پیــــر ، كـــم بپــــرد
گر چـــه آمـــاده‌ی پـــرش باشـد


عشـــق وقتــی كه اتفــاق افتاد
متمایـــل بــه واكنــــش باشــــد

چشــم دلــدار خویش را هرشب
سیــر سازد به هـــر روش باشد

قلــب او را چنان كنـــد تسخیـــر
تا شـــب و روز در تپـــــش باشد


ندهد گیــر هی به شوهر خویش
هـــی نخواهد پــــی تنش باشد

دسـت در جیـــب شوهرش نكند
بلكه در جیـــب وی شپش باشد

احتمــــالاً بگیــــرد او را بـــــــرق
شوهـرش گركه سیمكش باشد

زن ز مـــــردش مــراقبـــــت نكند
مــرد امـــــــا مراقبـــــــش باشد

فیض اگرخواست رندی ازدهنش
فكـر گازیــــدن لبـــــش باشـــد


نوشته شده در پنجشنبه 17 آذر 1390 ساعت 10:03 ب.ظ توسط عاشق نظرات | |

Design By : Pichak

?